Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?

Alfa-System > faq > Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?

Systemy sygnalizacji pożarowej – co to jest?

System Sygnalizacji Pożarowej SSP, jest zestawem urządzeń, których głównym celem jest wykrywanie zjawiska pożarowego w jego możliwie, jak najwcześniejszym stadium

Drugą bardzo ważną funkcją jest odpowiednie powiadomienie o tym fakcie osób przebywających na obiekcie.

CO WCHODZI W SKŁAD SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ?

Głównym elementem i „sercem” systemu SSP jest centrala, do której za pomocą okablowania (drogą radiową) połączone są poszczególne elementy składowe danego systemu. Do elementów tych należą przede wszystkim:

– czujki pożarowe (dymu, temperatury, wielosensorowe)

– ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

– sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne

– moduły kontrolne i sterujące

Czujki pożarowe służą do automatycznego wykrywania dymu

Przyciski ręczne ROP, są używane do ręcznego wyzwalania alarmu pożaru w przypadku zauważenia zjawiska pożarowego.

Elementy kontrolne i sterujące służą do sterowania i zbierania (pokazywania) informacji o stanie urządzeń i wyrobów niezbędnych do zadziałania w przypadku powstania na obiekcie pożaru. Do takich wyrobów należą m.in.:

– systemy oddymiania

– bramy i drzwi p.poż.

– bramy i drzwi ewakuacyjne

– kontrola dostępu na drzwiach ewakuacyjnych

– klapy i zawory pożarowe

– kurtyny przeciwpożarowe

– systemy gaszenia gazem

– Instalacje tryskaczowe / zraszające

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – GDZIE SIĘ STOSUJE ?

O tym, które obiekty muszą być wyposażone w system SSP decydują przepisy – Ustawy, Rozporządzenia

SYSTEMY SSP – MONTAŻ I OKABLOWANIE

Systemy SSP, przed wykonaniem powinny być zaprojektowane wg wytycznych i wymogów dotyczących tego typu instalacji. Z uwagi na fakt, że systemy te służą ochronie życia i zdrowia, zarówno urządzenia wchodzące w jego skład jak i sposób ich użycia, rozmieszczenia ma duże znaczenia i musi być wykonane z odpowiednią wiedzą i dużą starannością. Począwszy do sposobu okablowania (w wersji uniepalnionej i niepalnej), poprzez dobór odpowiednich elementów detekcyjnych jaki i kontrolno-sterujących.

Sam montaż instalacji SSP należy powierzyć osobom, które mają doświadczenia w wykonywaniu tego typu instalacji.

SYSTEMY SSP – ODBIÓR INSTALACJI

Instalacje SSP po wykonaniu najczęściej są odbierane, i ich właściwe wykonanie sprawdzane i testowane przez przedstawiciela Straży Pożarnej. Poza zadymieniem czujek i wyzwoleniem ręcznych przycisków, sprawdzana jest realizacja scenariusza pożarowego określonego dla danego obiektu – a więc ciąg zdarzeń sterująco-kontrolnych, realizowanych po sobie przez system SSP, przy uruchomieniu elementów detekcyjnych uruchamianych w poszczególnych strefach (pożarowych) budynku

SYSTEMY SSP – STAŁE PRZEGLĄDY SERWISOWE

Wszystkie systemy bezpieczeństwa pożarowego, a więc i systemy SSP muszą być poddawane stałym – okresowym przeglądom serwisowym, które maja na celu sprawdzanie prawidłowości działania systemu poprzez zadymienie czujek oraz wyzwalanie ręcznych przycisków pożarowych. Po wywołaniu sztucznym stanu alarmowego centrali sprawdzane są informacje kontrolne oraz prawidłowość sterowań realizowanych przez poszczególne elementy składowe systemu SSP