Rola szkła konstrukcyjnego w ochronie przeciwpożarowej

Alfa-System > artykuły > Rola szkła konstrukcyjnego w ochronie przeciwpożarowej

Szkło konstrukcyjne jest powszechnie stosowane w nowoczesnym budownictwie ze względu na swoje zalety i cieszy się zainteresowaniem wśród projektantów i architektów. Jednakże zwykłe szkło nie posiada wystarczającej odporności na temperaturę podczas pożaru i nie pełni funkcji ochronnej przeciwpożarowej w budynkach. Niektóre rodzaje szkła płaskiego, takie jak szkło dymoszczelne, zapewniają tylko spełnienie kryterium dymoszczelności. Wełna szklana również nie ma znaczącego wpływu na ochronę przeciwpożarową, chociaż wyroby z wełny szklanej są klasyfikowane jako niepalne. Szkło spienione również jest niepalne i służy do izolacji termicznych, ale jest rzadziej stosowane w budownictwie ogólnym.

Szkło ogniochronne

Szkła ogniochronne, jako jedyne elementy przeszkleń ognioodpornych, spełniające kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej, umożliwiają osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Są one stosowane jako elementy ścian oddzielenia przeciwpożarowego, ognioodporne ściany zewnętrzne, wewnętrzne i osłonowe, obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych czy klatek schodowych. Zapewniają bezpieczeństwo osobom znajdującym się w budynku podczas pożaru, umożliwiając bezpieczną ewakuację oraz ograniczając rozprzestrzenianie się ognia. Mimo że zastosowanie szkła ogniochronnego jest droższe niż tradycyjnych materiałów budowlanych, inwestycja ta zapewnia bezpieczeństwo osób i spełnia najważniejszy cel ochrony przeciwpożarowej. Warto jednak pamiętać, że wybór tańszych materiałów budowlanych może prowadzić do oszczędności kosztów, ale również może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynku.

Wymagania dla budynków z elementami szkła konstrukcyjnego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego każdy budynek musi być zaprojektowany i zbudowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jego przeznaczenia i sposobu użytkowania. Wymagania te są określone przez odpowiednie rozporządzenia i przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), każdy budynek powinien mieć konstrukcję, która zachowa nośność przez określony czas w przypadku pożaru. Ponadto budynek powinien ograniczać rozprzestrzenianie się ognia i dymu, a także zapewniać bezpieczną ewakuację ludzi i ekip ratowniczych.

W Polsce obowiązują, oprócz szczegółowych przepisów prawnych, również normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, w tym tych wykonanych ze szkła konstrukcyjnego, można tu wymienić m.in. PN-EN 13501-2:2016-07, PN EN 16034. Wymagają one stosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak drzwi, ściany przeciwpożarowe, systemy oddymiania oraz gaśnicze, które muszą być dopasowane do klasy ognioodporności szkła. 

Przed budową lub modernizacją budynków ze szkła konstrukcyjnego należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wybrać odpowiednie rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo w przypadku ewentualnego pożaru. W przypadku wątpliwości lub braku wiedzy w tym zakresie, warto skonsultować się z ekspertami ds. ochrony przeciwpożarowej, którzy pomogą w doborze odpowiednich rozwiązań i zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Wszelkie naruszenia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków ze szkła konstrukcyjnego mogą grozić poważnymi konsekwencjami, w tym ryzykiem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz znacznymi stratami materialnymi. Dlatego należy traktować te przepisy i normy jako niezbędne minimum wymagań i starać się przestrzegać ich w jak największym stopniu.

Współpraca z „inżynierem bezpieczeństwa pożarowego” 

Współpraca z inżynierem bezpieczeństwa pożarowego jest bardzo istotna przy projektowaniu budynku z dużą ilością szklanych powierzchni. Wysoka zawartość szkła w budynku może stworzyć wiele zagrożeń pożarowych, takich jak szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wybuch i rozpryskiwanie szkła, co może zwiększyć ryzyko obrażeń lub utraty życia ludzi przebywających w budynku.

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego może pomóc w projektowaniu budynku ze szklanymi powierzchniami, aby zmniejszyć ryzyko pożaru i zminimalizować potencjalne straty. Przykładowo, inżynier może zalecić zastosowanie odpowiednich materiałów ognioodpornych, umiejscowienie drzwi i okien w bezpiecznych miejscach, czy też zaprojektowanie skutecznej instalacji systemu przeciwpożarowego.

Warto zaznaczyć, że współpraca z inżynierem bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana przez przepisy budowlane, szczególnie w przypadku projektowania dużych i skomplikowanych budynków.