Leksykon A do Z

Leksykon A do Z

 

 

Alfa-System > Leksykon A do Z

leksykon

od A do Z

Leksykon systemów przeciwpożarowych

Awaryjne oświetlenie – służy do oświetlania budynków w sytuacji, w której nie działa oświetlenie zasadnicze, a jego brak może przyczynić się do powstania uszczerbku na zdrowiu czy nawet śmierci. Oświetlenie awaryjne umożliwia szybką ewakuację. Jest ono prawnie wymagane w budynkach pożytku publicznego, w których może znajdować się powyżej 200 osób. Wymagane jest także, aby oświetlenie awaryjne było zaprojektowane w taki sposób, by umożliwiało bezpieczne opuszczenie budynku, bez względu na panujący stan. Musi ono działać natychmiast, w sposób zautomatyzowany, a także przez okres zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe w miejscach, w których wystąpił zanik oświetlenia zasadniczego. Do głównych funkcji oświetlenia awaryjnego zaliczamy przede wszystkim umożliwienie realizowania scenariuszy pożarowych, znalezienia sprzętu przeciwpożarowego i przycisków alarmowych, ewakuacje z obiektu, oświetlenie znaków na drodze ewakuacyjnej. Oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie zapasowe i oświetlenie ewakuacyjne.

Bramy przeciwpożarowe – ich głównym zadaniem jest zamknięcie przejść pomiędzy strefami pożarowymi, czyli w praktyce oddzielenie stref zajętych ogniem od stref bezpiecznych, w przypadku wystąpienia pożaru. Montaż takich bram umożliwia ograniczenie strat w sytuacji, kiedy wybucha ogień. Bramy o odpowiednich właściwościach umożliwiają bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonych obszarów. Zastosowanie bram przeciwpożarowych jest uregulowane prawnie. Każda z bram przeciwpożarowych musi mieć tabliczkę znamionową, na której zamieszczone są podstawowe parametry bramy oraz informacje o Aprobacie Technicznej. W użyciu są bramy przeciwpożarowe o 3 klasach odporności ogniowej: EI 30, EI 60 i EI 120, znaczy to tyle, że zapewniają szczelność i izolacyjność ogniową na odpowiednio 30, 60 i 120 minut. Bramy przeciwpożarowe zrobione są z atestowanych materiałów ognioodpornych. Producenci mają w swojej ofercie bramy do każdego typu pomieszczeń. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem są bramy przesuwne jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, a także bramy przesuwne teleskopowe.

Centrala pożarowa – część układu SSP, która umożliwia kontrolę pracy wszystkich urządzeń. System sygnalizacji pożarowej, czyli SSP, składa się z czujek, które zamontowane są w pomieszczeniach, w korytarzach, na liniach produkcyjnych. Czujki, w zależności od typu, reagują na dym i/lub wzrost temperatury. W przypadku kiedy wykryją jeden z tych czynników, przekazują tę informację do centrali pożarowej. Centrala pożarowa informuje o tym zdarzeniu personel, bądź/i – w zależności od urządzenia i obiektu, w którym została zainstalowana – straż pożarną. Różne centrale, w różny sposób informują o zdarzeniu, najczęściej jest to głośny sygnał dźwiękowy i informacja na wyświetlaczu lub wydruku, w której strefie czujka wykryje nieprawidłowość. W zależności od zastosowanego w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej, centrale mogą wysyłać sygnał do urządzeń gaśniczych lub sygnalizacyjnych, uruchamiając je. Najnowsze centrale mają możliwość dowolnej konfiguracji scenariusza pożarowego. Centrala to mózg SSP, dlatego niezwykle istotny jest dobór odpowiedniej, do potrzeb obiektu.

Drzwi przeciwpożarowe to specjalistyczne drzwi, które przed instalacją są testowane, pod kątem elementów i specjalnej konstrukcji, na wytrzymałość na ogień. Dzięki nim, podczas pożaru budynek zostaje podzielony na części i rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy obszarami, jest opóźnione. Drzwi przeciwpożarowe mają kilka ważnych funkcji bezpieczeństwa i naprawdę mogą stanowić różnicę między życiem a śmiercią. Dwie najważniejsze funkcje drzwi przeciwpożarowych to: – po zamknięciu tworzą barierę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia, – po otwarciu zapewniają drogę ucieczki. Ze względu na ich znaczenie dla ochrony życia drzwi przeciwpożarowe należy poddawać regularnym przeglądom – częstotliwość może zależeć od wielu czynników, w tym od wieku i stanu drzwi. Jeśli jesteś właścicielem hali, budynku lub nieruchomości komercyjnej lub innej niż domowa, obowiązują Cię surowe przepisy i wytyczne, których należy przestrzegać, aby drzwi mogły wytrzymać określone temperatury. Drzwi przeciwpożarowe powinny być zawsze prawidłowo montowane przez kompetentnego instalatora, ponieważ są to starannie zaprojektowane urządzenie przeciwpożarowe.

Ewakuacja to kluczowy element w przypadku wykrycia pożaru. Nagłe, katastrofalne w skutkach wydarzenie, daje Ci tylko kilka minut, by podjąć kluczowe decyzje. Planowanie ewakuacji oraz regularne ćwiczenia, z pewnością pomogą w zminimalizowaniu skutków tragedii. Nie raz mogą nawet uratować życie. Plan ewakuacji to najczęściej dokument pisemny, który obejmuje działania, jakie ma podjąć cały personel w przypadku pożaru oraz ustalenia dotyczące wezwania straży pożarnej. W pierwszej kolejności wydaje się ogólne ostrzeżenie o pożarze. Personel, i osoby przydzielone do takich działań, jako pierwsi powinni dowiedzieć się o zagrożeniu. Następuje ocena ryzyka i podjęte są odpowiednie środki. Jasno i zwięźle powinny być przekazywane informacje i instrukcje postępowania. Decydując się na odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, sama ewakuacja będzie o wiele sprawniejsza. Dotyczy to hal produkcyjnych, hal magazynowych, ale i również budynki użyteczności publicznej. Skuteczna ewakuacja to ochrona najważniejszego mienia, ale przede wszystkim, osób znajdujących się w budynku.

FM-200 to gaz, który jako jedyny, uznawany jest za czysty środek gaśniczy w Polsce. FM200 to bezbarwny gaz skroplony pod ciśnieniem w celu przechowywania. Ma niski poziom toksyczności. Jego największą zaletą jest szybkie gaszenie najczęściej spotykanych pożarów, dzięki połączeniu reakcji chemicznych i fizycznych. Gaśnice FM-200 przeznaczone są do ochrony terenów, w których konieczne jest gaszenie „środkiem czystym”. Przenośne gaśnice FM-200 są idealne do małych pożarów olejów, smarów lub instalacji elektrycznych. To bezwodny system przeciwpożarowy, który jest wypuszczany w ciągu 10 sekund i natychmiast gasi pożar. Warto wspomnieć także o jego bezpieczeństwie. Środek gaszący FM-200 występuje jako substancja czynna – propelent w inhalatorach medycznych. Jest więc oczywiste, że gaz FM-200 jest wyjątkowo bezpieczny dla przestrzeni zajmowanych przez ludzi. Należy jednak pamiętać i wyjaśnić błędne przekonanie, że gaz FM200 redukuje tlen. To nieprawda! FM-200 jest syntetycznym / chemicznym gazem gaśniczym, który gasi pożar usuwając wolne rodniki lub pierwiastki cieplne z trójkąta pożarowego.

Gaśnica jest urządzeniem, które zawiera wewnątrz środek gaśniczy. Po uruchomieniu, na skutek działania sprężonego gazu, następuje samodzielny wyrzut środka gaśniczego. Służy do likwidowania pożaru w zarodku – przeznaczona jest do gaszenia ognia w początkowej fazie jego rozwoju. Prostota konstrukcji i obsługi sprawia, że może jej użyć każdy, kto tylko zidentyfikuje zagrożenie pożarowe. Ze względu na środek gaszący, w który została wyposażona, wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje gaśnic. Pierwsza z nich to gaśnica proszkowa. Funkcję gaszenia spełnia w niej specjalistyczny proszek gaśniczy w momencie, w którym wyrzucany jest pod dużym ciśnieniem na źródło zagrożenia. Drugim rodzajem jest gaśnica pianowa. Świetnie sprawdza się w gaszeniu materiałów takich jak: papier, drewno, plastik, tkaniny. Zawiera wodę i środek pianotwórczy, który podczas napowietrzania tworzy pianę. Trzecia to gaśnica wodna. Substancją gaszącą jest w niej woda zmieszana z węglanem potasu. Ostatnia z nich to gaśnica śniegowa zawierająca sprężony dwutlenek węgla.

Hydrant jest urządzeniem, które zapewnia bezpośredni dostęp do wody z sieci wodociągowej. Ze względu na lokalizację wyróżniamy dwa typy hydrantów: wewnętrzne i zamknięte. Hydranty zewnętrzne, inaczej terenowe, najczęściej spotykane są w okolicach obiektów podwyższonymi ryzyka, którymi najczęściej są miejsca pożyteczności publicznej, ale również fabryki, kopalnie czy zakłady przetwórcze. Zapewnia stały dostęp do wody strażakom podczas akcji gaśniczych. Instalacje, które łączą hydrant z siecią, oraz sama sieć muszą spełniać szereg wytycznych. Nadrzędną zasadą, popartą zapisami prawa budowlanego jest, to, że muszą one zapewnić stały dostęp wody pod odpowiednio wysokim ciśnieniem na minimum dwie godziny. Duże zagęszczenie hydrantów zewnętrznych ułatwia pracę strażakom – nie ma potrzeby transportowania ogromnych ilości wody. Hydranty wewnętrzne to takie, które spotyka się wewnątrz obiektów, w których przebywają większe ilości ludzi. To charakterystyczne czerwone szafki z wężem strażackim w środku. Wąż połączony jest z prądownicą, oraz z zaworem, przepuszczającym wodę pod odpowiednim ciśnieniem.

Instalacja przeciwpożarowa to system, który ma za zadanie jak najszybciej wykryć pożar w obiekcie, w którym została zamontowana. W zależności od przeznaczenia obiektu może się ona składać z kilku czujek i alarmu, ale może również być rozległą instalacją, która obejmuje również system reagowania. Zazwyczaj są zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa obiektu, dzięki czemu zapewniona jest jeszcze wyższa skuteczność ochrony. Systemy przeciwpożarowe dzielimy na cztery różne rodzaje. Kryterium podziału, tak jak i w przypadku gaśnic, jest środek gaśniczy: systemy gaszenia wodą, systemy gaszenia mgłą wodną, gaszenie pianą i gaszenie gazem. Systemy gaszenia wodą opierają się na rozprowadzaniu wody bezpośrednio nad miejscem powstania pożaru. Te wykorzystujące mgłę wodną opierają się na jednoczesnym chłodzeniu gaszonych obiektów oraz wyparciu tlenu. Pianowe pokrywają lub wypełniają obiekt pianą, odcinając dopływ tlenu. Systemy gazowe wypierają tlen bądź przerywają chemiczną reakcję spalania.

Jednostka straży pożarnej to miejsce, w którym stacjonuje zespół Państwowej Straży Pożarnej. Spełnia funkcje bazy dla strażaków i sprzętu – zarówno samochodów jak i oprzyrządowania niezbędnego do przeprowadzenia praktycznie każdej akcji gasniczo – ratowniczej. Mianem Jednostki Straży Pożarnej określa się również zespół strażaków. Jednostki Państwowej Straży pożarnej działają na obszarach związanych ze strukturą powiatową. Występują Komendy Powiatowe i Miejskie PSP. Zgodnie z prawem, w każdym mieście, które posiada prawa powiatu lub w powiecie znajduje się minimum jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Prawem nakazane jest również, aby strażacy w tej jednostce pełnili nieprzerwaną służbę przez 24h na dobę, każdego dnia w roku, będąc cały czas w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. Jednostki PSP używają czerwonych hełmów. W razie potrzeby mobilizują również do akcji Ochotniczą Straż Pożarną, która w takiej sytuacji ma obowiązek udzielić im wsparcia zarówno personalnego jak i sprzętowego.

Kurtyny i bramy przeciwpożarowe — są to urządzenia ognioodporne, mające za zadanie odgrodzić dany obszar zajęty ogniem od reszty terenu, na który nie rozprzestrzenił się pożar. Ich działanie polega na automatycznym rozwinięciu się kurtyn lub zsunięciu bram, w momencie wykrycia przez czujki przeciwpożarowe dymu lub ognia. Dzięki oddzieleniu strefy pożaru uniemożliwiają przenoszenie się pożaru na większy obszar, co ułatwia opanowanie oraz ugaszenie ognia. Najczęściej kurtyny i bramy montowane są na specjalnych wałach nawojowych i wykonywane z materiałów niepalnych. Niekiedy tego typu zabezpieczenia przeciwpożarowe można spotkać w galeriach handlowych, halach produkcyjnych lub parkingach biurowców czy apartamentowców. Ze względów wizualnych częściej wybierany jest montaż bram, lecz kurtyny idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie zamontowanie bramy jest niemożliwe np. z powodu jej gabarytów.

Linie dozorowe z czujkami — są to części składowe różnych przeciwpożarowych systemów zabezpieczających. Odpowiadają za odczytywanie sygnałów wysyłanych z np. ROP (ręcznego ostrzegacza pożarowego) lub czujki (dymu, temperatury, płomienia ….) oraz załączanie odpowiednich, konkretnie ustalonych na danych obiekcie urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: tryskacze, urządzenia oddymiające, klapy, wentylatory, windy, oświetlenie ewakuacyjne. Sercem tych układów jest centrala, która w razie impulsu zagrożenia wysyła powiadomienie do służb ratowniczych z informacją o wykryciu ognia czy dymu. Linie dozorowe z czujkami odpowiadają również za załączanie alarmu informującego o natychmiastowej ewakuacji z terenu danego budynku. Z racji, że jest to bardzo ważny sprzęt, musi on być instalowany przez odpowiednich fachowców oraz przechodzić regularne kontrole, aby w każdej chwili był gotowy do załączania odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych zwiększających bezpieczeństwo ludzi. Linie dozorowe z czujkami powinny posiadać niezależny system zasilania, aby w razie awarii prądu ich działanie nie zostało przerwane.

Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych — jest to profesjonalne instalowanie oraz montowanie wszelakich urządzeń, systemów i sprzętów przeciwpożarowych. Taki montaż powinien być przeprowadzany przez jednostki straży pożarnej lub odpowiednio wykwalifikowaną firmę, mającą certyfikat producenta instalowanych urządzeń, uprawnienia elektryczne. Dodatkowo wszystkie zamontowane systemy, urządzenia i sprzęty muszą przechodzić terminowe kontrole stanu technicznego, aby mogły spełniać swoje role. W przypadku automatycznego działania, niektórych instalacji powinny być one konfigurowane przez osoby doświadczone i znające ich działanie. Jeśli chodzi o mniej skomplikowane sprzęty, powinny one posiadać doczepianą prostą obsługę dla osób, które będą potrzebowały ich użyć. Ponadto wszystkie wyżej wymienione systemy i tym podobne po zamontowaniu powinny zostać odpowiednio oznakowane, według wytycznych zawartych w prawie.

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe — są to okna i drzwi gwarantujące ochroną przeciwpożarową oraz dymoszczelną. Podczas ich montażu należy używać materiałów do obróbki Wyrobów p.poż. – ściśle w/g wytycznych zawartych w ich DTR-ce montaż. Ich głównymi zaletami jest ognioodporność oraz szczelność zapewniająca brak możliwości przedostawania się np. szkodliwego dymu do wnętrza budynku. Każdy tego typu wyrób przechodzi testy potwierdzające ich właściwości przeciwpożarowe wydaniem odpowiedniego CERTYFIKATU. Powinny być one montowane przez odpowiednio wyszkolonych fachowców, (mających również certyfikat producenta wyrobu na ich montaż), gdyż źle zamontowane nie będą spełniać swoich funkcji ochronnych. Tego typu okna i drzwi można zaliczyć do biernej ochrony przeciwpożarowej budynku, istniejących na obiekcie I często współpracujących z systemami czynnej ochrony przeciwpożarowej.

Oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne i przeszkodowe — są to systemy oświetleniowe, które załączają się w momentach kryzysowych lub podwyższonego ryzyka. Ich zadaniem jest umożliwienie ewakuacji podczas sytuacji zagrażających życiu ludzi lub bezpieczne przemieszczanie się osób podczas np. awarii powodujących brak prądu. Zazwyczaj systemy te są wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz zasilanie, które powinno być niezależne względem dostaw prądu, aby możliwe było ich załączenie się w każdej chwili. Dodatkowo według obowiązujących norm ów oświetlenia muszą być odpowiednio oznakowane specjalnymi znakami oraz powinny przechodzić regularne przeglądy prowadzone przez odpowiednie służby. Najczęściej takie znaki są fluorescencyjne, aby zwiększyć ich widoczność i czytelność podczas ewakuacji lub awarii prądu. Tego typu oświetlenia powinny być również rozmieszczone w odpowiednich miejscach, które są wyznaczone przez odpowiednie organy i przepisy.

Przeciwpożarowe systemy zabezpieczające — są to różnego rodzaju systemy zapewniające bezpieczeństwo w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi znajdujących się w określonej zabudowie. Ich działanie polega na wysyłaniu sygnałów alarmowych odpowiednim jednostkom, załączaniu określonych urządzeń hamujących rozprzestrzenianie się pożaru, bądź dymu oraz rozpoczynaniu procesów niwelujących potencjalne źródło zagrożenia. Często systemy przeciwpożarowe uruchamiają alarm słyszalny w całym budynku, informujący przebywających tam ludzi o wystąpieniu zagrożenia oraz konieczności ewakuacji na zewnątrz. Elementy składowe tych systemów te są również odpowiednio oznakowane, aby każda z osób miała świadomość, iż budynek jest bezpieczny oraz w razie załączenia alarmu wiedziała jak się zachować, aby cały proces ewakuacyjny przebiegł sprawnie oraz pomyślnie. Wszelkie przeciwpożarowe systemy zabezpieczające muszą być instalowane przez odpowiednio wykwalifikowane firmy oraz przechodzić regularne kontrole stanu technicznego, aby w razie potrzeby były w pełni sprawne i gotowe do użycia.

ROP — jest to ręczny ostrzegacz pożarowy, służący do automatycznego wzywania jednostek straży pożarnej i uruchamiania systemów przeciwpożarowych, w chwili uruchomienia systemu. Standardowy wygląd ROP to czerwona skrzynka z przyciskiem, zabezpieczonym specjalnym tworzywem sztucznym, łatwym do szybkiego usunięcia w nagłym wypadku. Jest on zazwyczaj umieszczony przy wyjściach z budynków, jak i w innych strategicznych miejscach, które są najbardziej widoczne i dostępne. Może zostać użyty przez każdego człowieka, który zauważy jakiekolwiek oznaki wskazujące na wystąpienie pożaru lub innego zagrożenia życia osób znajdujących się w budynku. Aby ROP zadziałał, wystarczy pozbyć się tworzywa zabezpieczającego i nacisnąć guzik, który automatycznie spowoduje przekazanie alarmu do centrali systemów alarmowych. Wyroby te muszą przechodzić regularne przeglądy, aby w sytuacji zagrożenia była gwarancja prawidłowego zadziałania urządzenia.

Sita kominowe– jest to przedmiot, który używany jest do gaszenia pożaru, który spowodowany został przez sadz zalegającą w kominie. Zaliczane są do zbioru podstawowego sprzętu strażackiego. Działanie sita kominowego polega na ograniczaniu możliwości spalania się sadzy poprzez zmniejszenie dostępu tlenu do przewodu kominowego oraz zmniejszaniu przedostawania się szkodliwego dymu. Dzięki ograniczeniu dymu zmniejsza się ryzyko zapalenia się pobliskich dachów i budynków. Standardowy wymiar sita kominowego to 60 × 60 cm z ok. 3 mm otworami. Sita powinny być montowany przez odpowiednie jednostki strażackie, aby był odpowiednio zamontowany oraz pełnił funkcję zabezpieczającą. Źle używane sita kominowe mogą być niebezpieczne, gdyż mogą powodować zaczadzenie budynku. Oczywiście sita muszą podlegać regularnym kontrolą przeciwpożarowym, gdyż sadz również osadza się na tym przedmiocie.

Tryskacze przeciwpożarowe — to część składowa instalacji tryskowej przeciwpożarowej, która jest montowana wewnątrz budynków. Cały system instalacji jest stałym urządzeniem chroniącym przed pożarem najczęściej uruchamianym przez specjalne czujniki dymu. Tryskacze mogą gasić ogień w sposób mokry lub suchy, poprzez rozpylanie wody lub specjalnej piany czy proszku gaśniczego w pomieszczeniu, w którym wykryto pożar. Systemy przeciwpożarowe z tryskaczami są bardzo powszechnie stosowane w wielu budynkach i instytucjach takich jak np. markety, centra handlowe, biura, hale produkcyjne. Powodem jest duża skuteczność tryskaczy w zagaszaniu ognia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru. W prywatnych posiadłościach raczej rzadko spotyka się tryskacze przeciwpożarowe, gdyż ich koszt wraz z całym systemem jest dość kosztowny. Należy też pamiętać, że każdy budynek musi mieć indywidualnie dostosowany system tryskowy, aby był on w 100% skuteczny i mógł pełnić swoją funkcję.

Urządzenia oddymiające stale I przenośne — są to podstawowe urządzenia przeciwpożarowe umożliwiające poprawną wentylację, potrzebną w czasie prowadzenia akcji. Oddymiarki poprawiają widoczność w zadymionym pomieszczeniu, ale również ułatwiają swobodne oddychanie, niezagrażające zdrowiu. Można spotkać w wersji bardziej mobilnej lub mogą stanowić część składowa systemów oddymiających.
Jeśli mowa o systemach, to są one dość kosztowne, dlatego nie są aż tak powszechnie stosowane w prywatnych posesjach. Jednak takie instalacje często można spostrzec w np. biurowcach. Tak jak większość sprzętu przeciwpożarowego urządzenia oddymiające mają swoje wersje działania, w tym przypadku można mówić o systemie oddymiania grawitacyjnego oraz oddymianiu mechanicznym. Urządzenia oddymiające działają poprzez odprowadzanie dymu na zewnątrz zadymionego budynku. Odprowadzenie zawsze jest stosowane w miejsce niezagrażające ludziom i zwierzętom znajdującym się w pobliżu, gdyż trzeba pamiętać, że dym w większości przypadków jest najbardziej szkodliwy we wczesnej fazie wystąpienia pożaru.

Wyjścia i drogi ewakuacyjne — są to odpowiednio przystosowane ścieżki ucieczki z budynku, używane w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się wewnątrz zabudowy. Według wytycznych regulowanych prawem muszą być one odpowiednio oznakowane. Najczęściej znaki wykorzystywane w tym celu są fluorescencyjne, aby w wypadku braku prądu ich widoczność pozostała wystarczająco dobra, na tyle, żeby zapewnić bezpieczną ewakuację. Znaki te najczęściej występują w formie ilustrowanej, aby podążanie za nimi było jak najbardziej intuicyjne i zrozumiałe dla osób z każdej grupy wiekowej. Drogi ewakuacyjne są tworzone tak, aby droga ucieczki była, jak najprostsza oraz jak najkrótsza, aby ograniczyć możliwość zabłądzenia i zminimalizować czas potrzebny na opuszczenie budynku, nawet z najbardziej oddalonego pomieszczenia względem wyjścia. Jeśli chodzi o wyjścia ewakuacyjne, to powinno być ich kilka, na wypadek zatarasowania dostępu do któregokolwiek z nich. Z kolei w przypadku drogi ewakuacyjnej powinna być ona podzielona na jedną główną lub ewentualnie dwie- trzy bardzo podobne w wypadku istnienia np. kilku klatek schodowych.

Zewnętrzne przeszklone ściany p.poż. – są to coraz modniejsze ściany wykonywane w całości ze szkła osadzonego na aluminiowych ramach. Ich popularność rośnie, gdyż zapewniają piękny efekt wizualny, jednak przy ich wyborze i montażu należy pamiętać, iż muszą one przejść szereg testów zapewniających bezpieczeństwo w razie np. pożaru. Ściany takie zostają sprawdzane pod kątem reakcji na ogień, stopnia rozprzestrzeniania się ognia z ich pomocą i ogólnej odporności ogniowej. Przeszklone ściany muszą być ognioochronne, aby w razie wystąpienia ognia w ich okolicy szyba nie pękła, gdyż jej odłamki mogłyby być bardzo niebezpieczne dla osób znajdujących się w pobliżu. To zapewniają wkłady izolacyjne takie jak np. płyta gipsowa z włóknami celulozowymi czy ochronna masa ceramiczna. Takie ściany również wymagają okresowych kontroli stanu technicznego, gdyż nawet najmniejsze pęknięcie lub inne uszkodzenie może spowodować niechciany wypadek podczas pożaru.

NAPISZ DO NAS

Miło nam będzie przygotować dla Państwa ofertę dotyczącą dokumentacji projektowej