Klapy oddymiające — przegląd techniczny i przeciwpożarowy

Alfa-System > artykuły > Klapy oddymiające — przegląd techniczny i przeciwpożarowy

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach jest priorytetem, a wszelkie rozwiązania mające na celu zapobieganie niebezpieczeństwom, są mile widziane. Jednym z takich rozwiązań są klapy oddymiające, które stanowią istotny element systemów przeciwpożarowych. Jednak bez zachowania odpowiednich procedur, wykonywania przeglądów technicznych i przeciwpożarowych, mogą nie spełnić swojego przeznaczenia.

Czym są klapy oddymiające?

Klapy oddymiające to elementy systemów przeciwpożarowych, które są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Ich zadaniem jest umożliwienie szybkiego usuwania dymu oraz gazów z pożaru z pomieszczeń, co umożliwia ewakuację ludzi oraz ułatwia działania strażakom. Klapy oddymiające są instalowane na drodze ewakuacyjnej lub w miejscach, gdzie ich użycie jest niezbędne w celu ochrony ludzi i mienia. 

 

Przeglądy ppoż klap oddymiających w świetle przepisów

Przeglądy techniczne i przeciwpożarowe klap oddymiających powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby uniknąć ryzyka, nie należy przeprowadzać tych działań na własną rękę. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z usług specjalistów i odpowiednich firm posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. 

W budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zastosowanie klap oddymiających jest obligatoryjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, klapy oddymiające są jednym z elementów wymaganych w budynkach użyteczności publicznej. Przepisy te określają, że klapy oddymiające muszą być zainstalowane w budynkach, w których zagrożenie pożarem jest szczególnie duże, np. w halach produkcyjnych, magazynach czy centrach handlowych.

Za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zainstalowanych w obiekcie zabezpieczeń odpowiada zarządca. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1 §2 ust. 9 oraz Rozdziale 1 §3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia (DzU nr 109, poz. 719), kontrola urządzeń przeciwpożarowych jest obowiązkowa i powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu oraz Normami w tym zakresie. Dodatkowo ważne jest, aby przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne były przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta – zgodnie z Rozdziałem 1 §3 ust. 3. Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) dbają o to, aby urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice były utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, zgodnie z Rozdziałem 2 §4 ust. 2.

Przegląd klap oddymiających powinien obejmować wiele elementów, w tym weryfikację stanu technicznego klapy, sprawdzenie poprawności montażu oraz dopasowania klapy do otworu wentylacyjnego. Dodatkowo należy dokładnie ocenić stan elementów konstrukcyjnych takich jak zawiasy, uszczelki oraz zamki.

Dzięki klapom oddymiającym ewakuacja w przypadku pożaru jest bardziej skuteczna, a akcja ratownicza przeprowadzana przez straż pożarną staje się łatwiejsza. Dlatego też, ważne jest, aby klapy oddymiające były zawsze w dobrym stanie technicznym i były regularnie przeglądane, aby spełniały swoją funkcję w przypadku pożaru.