Dźwiękowy system ostrzegawczy i instalacje sygnalizacji pożarowej a warunki ewakuacji.

Alfa-System > artykuły > Systemy przeciwpożarowe > Dźwiękowy system ostrzegawczy i instalacje sygnalizacji pożarowej a warunki ewakuacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu w czasie codziennej eksploatacji i na wypadek pożaru oraz bezpiecznej ewakuacji, to jedne z ważniejszych aspektów branych pod uwagę podczas planowania i budowy budynku. 

O bezpiecznej i sprawnej ewakuacji mówimy wtedy, gdy spełnione są odpowiednie procedury istotne podczas pożaru oraz gdy są zapewnione właściwe środki alarmowania i kierowania ewakuacją.

Znaczenie instalacji sygnalizacji pożarowej w bezpiecznej ewakuacji

Instalacja sygnalizacji pożarowej jest ważnym elementem zabezpieczenia budynku oraz ludzi przebywających w nim w razie pożaru. Sygnalizacja pożarowa składa się z różnych urządzeń, takich jak czujniki dymu, czujniki ciepła, sygnalizatory akustyczne oraz instalacja przeciwpożarowa, która obejmuje także takie elementy jak hydranty czy gaśnice.

Czujniki dymu są umieszczane w wyznaczonych miejscach w budynku i służą do wykrywania obecności dymu. Kiedy dym jest wykryty, sygnalizator akustyczny włącza się automatycznie i emituje charakterystyczny dźwięk alarmu pożarowego, informując ludzi przebywających w budynku o zagrożeniu. Czujniki ciepła działają podobnie jak czujniki dymu, ale służą do wykrywania wysokiej temperatury, która może być oznaką pożaru.

Sygnalizatory akustyczne w pożarnictwie mogą przybierać różne formy, takie jak klasyczne syreny, sygnalizatory dźwiękowe lub głośniki. Są one zazwyczaj umieszczane w górnych częściach pomieszczeń lub na innych wysokościach, tak aby były słyszalne dla jak największej liczby osób. Mogą być stosowane w różnych sytuacjach, takich jak:

 • awaria systemu pożarowego lub innych urządzeń zabezpieczających przed pożarem
 • wystąpienie pożaru
 • ewakuacja budynku
 • sygnalizacja innych zagrożeń, takich jak skażenie chemiczne lub trzęsienie ziemi.

Ocena warunków ewakuacji przy różnych rodzajach dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Warunki ewakuacji są uzależnione od wielu czynników, takich jak rodzaj zagrożenia, rozmieszczenie ludzi w budynku, dostęp do dróg ewakuacyjnych oraz sprawność systemu ostrzegawczego. Dlatego ocena warunków ewakuacji przy różnych rodzajach dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest ważnym elementem oceny skuteczności wskazanego systemu w sytuacjach awaryjnych. 

Niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników wpływających na warunki ewakuacji jest rodzaj dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Istnieją różne rodzaje systemów ostrzegawczych, takie jak sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory świetlne oraz systemy głosowe. Każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety w zależności od sytuacji.

 • Sygnalizatory akustyczne emitują dźwięk alarmu pożarowego lub innego sygnału ostrzegawczego. Są one skuteczne w sytuacjach, w których ludzie są skupieni i mogą nie zwracać uwagi na inne bodźce, takie jak światło. Jednak mogą być trudne do słyszenia dla osób o ograniczonym słuchu lub gdy są one umieszczone w hałaśliwym otoczeniu.
 • Sygnalizatory świetlne to urządzenia, które emitują jasne, widoczne na dużą odległość światło. Są one skuteczne w sytuacjach, w których ludzie nie słyszą dźwięku lub gdy przebywają w hałaśliwym otoczeniu. Jednak mogą być trudne do zauważenia dla osób, które są skupione na innych czynnościach.
 • Systemy głosowe to urządzenia, które służą do wysyłania głosowych komunikatów ostrzegawczych lub informacyjnych. Mogą być one stosowane w różnych miejscach, takich jak budynki użyteczności publicznej, hotele, instytucje edukacyjne, sklepy i magazyny oraz w obiektach przemysłowych. Wykorzystywane są do emitowanie komunikatów ostrzegawczych w przypadku zagrożenia, takiego jak pożar lub inne niebezpieczeństwo. Ich celem jest również przekazywanie informacji dotyczących ewakuacji lub innych działań w razie zagrożenia.

Obowiązkowe zastosowanie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, jest wymagane m.in. w:

 1. budynkach handlowych i wystawowych
 1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000m2
 2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2
 1. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300 i kinach powyżej 600
 2. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500
 3. szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi
 4. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 5. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.

 

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być również instalowane w budynkach nie wymienionych w rozporządzeniu, w zależności od indywidualnych potrzeb inwestora.

Warto pamiętać, że nie ma możliwości dowolnego umiejscowienia dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynku. Każdy powinien spełniać wskazane normy.

Normy Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych

Systemy ostrzegawcze powinny przejść przez proces kwalifikacji i certyfikacji, którego celem jest potwierdzenie zgodności z normami oraz aby uzyskać świadectwo dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r.

Wymagane normy:

 • PN-EN 54-24:2008 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki);
 • PN-EN 54-16:2011 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych),
 • PN-EN 50849:2017-04 (Dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
 • PN-EN 54-4:2001/A2:2007 (Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze).

 

Jeśli masz pytania związane z projektowaniem zabezpieczeń pożarowych zapraszamy do kontaktu.